Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT MV PSYCHOLOGIE & COACHING

MV PSYCHOLOGIE & COACHING, gevestigd te Eersel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77582276 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe MV PSYCHOLOGIE & COACHING met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie MV PSYCHOLOGIE & COACHING persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van MV PSYCHOLOGIE & COACHING;
 3. bezoekers van de website van MV PSYCHOLOGIE & COACHING die een aanmeldings- of contactformulier invullen;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van MV PSYCHOLOGIE & COACHING;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met MV PSYCHOLOGIE & COACHING contact opnemen of van wie MV PSYCHOLOGIE & COACHING persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 • Verwerking van persoonsgegevens

MV PSYCHOLOGIE & COACHING verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of aanmeldingsformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • Doeleinden verwerking

MV PSYCHOLOGIE & COACHING verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een psychologische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor gesprekken en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.
 3. Rechtsgrond

MV PSYCHOLOGIE & COACHING verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een psychologische behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals onder andere de gemeenten;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een psychologisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een gesprek.
 • Verwerkers

MV PSYCHOLOGIE & COACHING kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van MV PSYCHOLOGIE & COACHING persoonsgegevens verwerken. MV PSYCHOLOGIE & COACHING sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 • Persoonsgegevens delen met derden

MV PSYCHOLOGIE & COACHING deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. MV PSYCHOLOGIE & COACHING deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 • Doorgifte buiten de EER

MV PSYCHOLOGIE & COACHING geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt MV PSYCHOLOGIE & COACHING ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Bewaren van gegevens

MV PSYCHOLOGIE & COACHING bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. MV PSYCHOLOGIE & COACHING hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. psychologische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • Wijzigingen privacy statement

MV PSYCHOLOGIE & COACHING kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van MV PSYCHOLOGIE & COACHING gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 • Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht MV PSYCHOLOGIE & COACHING te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met MV PSYCHOLOGIE & COACHING door een e-mailbericht te sturen naar: info@marleenvissers nl, of telefonisch contact op te nemen (zie de website voor de telefoonnummers).

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop MV PSYCHOLOGIE & COACHING persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met MV PSYCHOLOGIE & COACHING door een e-mailbericht te sturen naar: info@marleenvissers.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).